Voorwaarden

Voorwaarden EuroPAC Alarmcentrale

Art. 1 Definities

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
a. “Alarmapparatuur”: apparatuur, daaronder begrepen delen daarvan, 
die alleen of in combinatie met andere apparatuur een systeem vormt, dat
door middel van detectoren via telecommunicatiesignalen, die duiden op de 
aanwezigheid van personen, doorgeeft aan één of meer centrale punten, waar die signalen worden ontvangen en beoordeeld en van waaruit assistentie kan worden gevraagd aan derden.
 
b. “EuroPAC”: de statutair te Oss gevestigde Vennootschap Onder Firma met 
beperkte aansprakelijkheid en/of haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar
aangewezen (rechts-)personen;
 
c. “Opdrachtgever”: alle (rechts-)personen waaronder begrepen hun rechts-
opvolgers, vertegenwoordigers en gemachtigden die aan EuroPAC opdracht geven tot het (doen) leveren van diensten, dan wel daartoe een offerte 
aanvragen;
 
d. “Overeenkomst”: de overeenkomst op grond waarvan EuroPAC gedurende de overeengekomen looptijd, tegen betaling van de overeengekomen prijs, 
voor de Opdrachtgever fungeert als “particuliere alarmcentrale” in de zin van 
de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus;
 
e. “Partijen”: EuroPAC en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 

Art. 2 Toepasselijkheid

 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
a. Alle Overeenkomsten die EuroPAC met haar Opdrachtgevers sluit;
b. Alle offertes die EuroPAC aan (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt.
 
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een
opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen-
gekomen.
 
3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit 
een schriftelijke overeenkomst tussen EuroPAC en een Opdrachtgever nietig is 
of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voor-
waarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te 
(doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Art. 3 Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 
1. Alle offertes van EuroPAC worden mede gebaseerd op de door of namens de
Opdrachtgever verstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Offertes zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 
2. EuroPAC is eerst gebonden nadat zij een aan haar gegeven opdracht 
schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 
3. De Opdrachtgever is gebonden nadat hij EuroPAC een opdracht heeft 
gegeven of een door EuroPAC uitgebrachte offerte heeft aanvaard. 
In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 BW bindt ook een van een 
offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding van de Opdracht-
gever EuroPAC niet, maar komt een Overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de hiervoor sub 2 genoemde schriftelijke bevestiging van EuroPAC daartegen schriftelijk bezwaar maakt.
 
4. EuroPAC is niet gebonden aan de inhoud van folders, drukwerk of enige 
andere uitingsvorm, tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst 
uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.
 

Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst

 
1. Alle door EuroPAC te leveren diensten worden mede gebaseerd op de door 
de Opdrachtgever en eventuele derden verstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. EuroPAC is dan ook niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus verstrekte gegevens.
 
2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en onder voorwaarde dat de
Opdrachtgever aan al zijn terzake geldende wettelijke en contractuele 
verplichtingen heeft voldaan, fungeert EuroPAC voor de Opdrachtgever als “particuliere alarmcentrale” in de zin van de Wet Particuliere Beveiligings-
organisaties en Recherchebureaus, dat wil zeggen dat de door de meldkamer van EuroPAC ontvangen signalen afkomstig van de Alarmapparatuur van de Opdrachtgever door EuroPAC worden beoordeeld en dat EuroPAC daarop zonodig assistentie vraagt aan politie, andere overheidsinstanties of 
particulieren.
 
3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, instelling, inschakeling en voortdurende werking van zijn Alarmapparatuur, daaronder
begrepen de (telefoon)verbinding naar de meldkamer van EuroPAC, alsook
dat de Alarmapparatuur en degene die deze installeert voldoen aan de 
daaraan in de wet, en met name de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, gestelde eisen.
 

Art. 5 Reclame

 
1. Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de
nakoming van haar verplichtingen door EuroPAC of andere gebreken in de
door haar geleverde diensten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, 
te worden ingeroepen binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de
rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.
 
2. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schrif-
telijk, bij aangetekend schrijven, binnen 14 dagen na factuurdatum bij 
EuroPAC te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de 
Opdrachtgever ter zake vervallen.
 
3. Reclames als hiervoor, sub 1 en 2 bedoeld, schorten de betalings-
verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
 

Art. 6 Aansprakelijkheid

 
1. De aansprakelijkheid van EuroPAC jegens de Opdrachtgever voor fouten of
tekortkomingen bij de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van EuroPAC in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
 
2. EuroPAC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten of tekortkomingen van derden.
 
3. EuroPAC is voorts niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst indien deze zijn ontstaan als gevolg van 
na de totstandkoming van de overeenkomst ontstane of bekend geworden 
omstandigheden die EuroPAC bij het aangaan van de overeenkomst niet 
kende, noch behoorde te kennen. Onder de hiervoor bedoelde omstandig-
heden worden mede verstaan elke van de wil van EuroPAC onafhankelijke 
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhinderd, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog(s
gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaat-
regelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder 
begrepen de leveranciers van energie en telefoondiensten), brand en 
storingen in het bedrijf van EuroPAC.
 
4. Aansprakelijkheid van EuroPAC voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, 
is uitgesloten.
 
5. Wanneer EuroPAC in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is EuroPAC bevoegd om mede namens de Opdracht- gever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.

 

Art. 7 Prijzen, facturering en betaling

 
1. Alle door EuroPAC opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders medegedeeld, exclusief BTW en andere belastingen, lasten en 
heffingen.
 
2. EuroPAC behoudt zich het recht voor jaarlijks, bij verlenging van de 
Overeenkomst conform artikel 8 lid 2, de prijzen te verhogen. Indien deze jaarlijkse verhoging hoger is dan het op dat moment laatstelijk gepubliceerde Consumentenprijsindexcijfer (CPI), zoals dat maandelijks wordt vastgesteld 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor alle huishoudens op basis 
van de reeks 1995=100, dan wel de daarvoor in de plaats tredende reeks, is 
de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen 
tegen de datum dat die prijsverhoging zou ingaan.
 
3. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling direct na het accepteren van 
de opdracht en voor aanvang van de looptijd van de Overeenkomst, zonder 
recht op korting, schuldvergelijking of opschorting, bij gebreke waarvan de 
Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling 
in verzuim raakt en aan EuroPAC een rente is verschuldigd van 1 % per 
kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele
maand, een en ander onverminderd het recht van EuroPAC om de Overeen- komst te ontbinden. Zolang de Opdrachtgever niet heeft betaald, is EuroPAC op generlei wijze gehouden tot uitvoering van de overeenkomst.
 
4. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan EuroPAC verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever.
 
5. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op vorenbedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
 
6. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel is de vordering
tot betaling van de aan EuroPAC verschuldigde bedragen direct opeisbaar 
wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 
surcéance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling 
aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, 
alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld 
of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel 
of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is 
een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie 
verkeert of wordt ontbonden.
 

Art. 8 Looptijd Overeenkomst en beëindiging

 
1. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden
Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van een jaar, zulks met ingang van de in de opdrachtbevestiging vermelde datum.
 
2. Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig het derde lid van dit artikel, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. 
 
3. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende Overeenkomst, mits schriftelijk - door middel van een aangetekend schrijven - en met inacht-
neming van een termijn van tenminste drie maanden.
 

Art. 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 
1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 
2. Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, 
tenzij dwingende wetsbepalingen zich daartegen verzetten.
 

Art. 10 Afwijkingen

 
1. Afwijkingen van - of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een
Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.